Algemene voorwaarden Webs

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBS v2.1 dd 07-05-2024

Artikel 1. Definities
1.1 In deze Voorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt, zowel in enkelvoud als in meervoud: Appendix: aanhangsel bij de Voorwaarden met specifieke bepalingen ten aanzien van de te leveren Dienst; Dienst: de door Webs krachtens de Overeenkomst aan Opdrachtgever te leveren diensten, inclusief, indien van toepassing, resultaten van diensten; Intellectuele Eigendom: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties; Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een Overeenkomst heeft gesloten of zal sluiten met Webs; Overeenkomst: de overeenkomst tussen Webs en Opdrachtgever betreffende levering van de Dienst; Partijen: Webs en Opdrachtgever; Persoonsgegeven:  elk gegeven betreffende een ge√Įdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 Algemene Verordening Gegevensbescherming; Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Webs inclusief alle toepasselijke Appendices; Webs: Webs Inbound BV en/of Webs Dev BV, al naar gelang welke entiteit in een specifiek geval als contractpartij optreedt.
 
Artikel 2. Algemene bepalingen en toepasselijkheid 
2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten door Webs aan of aangegaan met Opdrachtgever alsmede op de uitvoering daarvan. 
2.2 Naast deze Voorwaarden zijn ook de specifieke Appendices van de Voorwaarden van toepassing die tussen Webs en Opdrachtgever zijn overeengekomen.
2.3 Afwijkingen van de Voorwaarden zijn alleen geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk door Webs en Opdrachtgever zijn overeengekomen en hebben alleen gelding voor de specifieke overeenkomst waarvoor zij zijn overeengekomen.
2.4 De Voorwaarden zijn van toepassing onder uitsluiting van eventueel door Opdrachtgever gehanteerde inkoop- of andere voorwaarden. 
2.5 Als deze Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Webs en Opdrachtgever, wordt Opdrachtgever geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op daarna gesloten en te sluiten Overeenkomsten.
2.6 Webs heeft het recht om naar eigen inzicht voor de uitvoering van de opdracht indien nodig  √©√©n of meerdere derden in te schakelen en zal daar de opdrachtgever over informeren.
2.7 De rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst kunnen door Partijen slechts aan derden worden ge(sub)licentieerd en/of overgedragen, indien de wederpartij hiermee schriftelijk akkoord gaat.
2.8 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Webs en Opdrachtgever zijn gehouden bepalingen die nietig of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.
2.9 Bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen uit een Overeenkomst en de Voorwaarden hebben de bepalingen uit de Overeenkomst voorrang. Bij tegenstrijdigheid tussen de Voorwaarden en een specifieke Appendix hebben de bepalingen uit de Appendix voorrang.
2.10 Elektronische communicatie tussen Partijen wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel wordt bewezen.
2.11 Bij uitleg en interpretatie van de Voorwaarden is de Nederlandse tekst bepalend.
 
Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst en gegevens
3. 1 Alle offertes en andere aanbiedingen van Webs zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door Opdrachtgever zijn onherroepelijk.
3.2 Aanbiedingen en offertes verliezen hun geldigheid na verloop van vier weken na dagtekening, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.
3.3 Een Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging door Opdrachtgever van een ongewijzigde geldige offerte en/of aanbieding van Webs.
3.4 Beschrijvingen,presentaties, brochures, reclamemateriaal, prijslijsten en op website weergeven informatie en aanbiedingen binden Webs niet.
 
Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst en levering
4.1 Webs zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en techniek. De tussen Webs en Opdrachtgever te sluiten Overeenkomst draagt het karakter van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke Overeenkomst Webs uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven in de Overeenkomst. Eventuele afspraken over een serviceniveau (Service Level Agreement) worden steeds schriftelijk overeengekomen.
4.2 Het vorige artikel is ook van toepassing op door Webs gegeven adviezen. Deze adviezen zijn uitsluitend bestemd voor Opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen recht ontlenen. Behoudens schriftelijke toestemming van Webs is het Opdrachtgever niet toegestaan om de inhoud van adviezen van Webs openbaar te maken of op een andere wijze aan derden ter beschikking te stellen.
4.3 Partijen bepalen in de Overeenkomst de leveringstermijnen en -data alsmede de plaats en wijze waarop de Diensten worden (op)geleverd. De doorlooptijd van een opdracht is afhankelijk van diverse factoren en omstandigheden, zoals de kwaliteit van de gegevens en informatie die Opdrachtgever verstrekt en de medewerking van Opdrachtgever en relevante derden. De leveringstermijnen/timelines zoals opgenomen in de Overeenkomst gelden derhalve niet als fatale termijnen. In het geval van een (dreigende) overschrijding van een (leverings)termijn zullen Partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden teneinde passende maatregelen te nemen.
4.4 Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, is Webs gerechtigd de aanvang van de Diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat Opdrachtgever resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
4.5 Webs is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wijzigen of aanvullen; indien dergelijke aanwijzingen wel worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed overeenkomstig de gebruikelijke tarieven van Webs en zal Webs hiervan melding maken aan Opdrachtgever.
 
Artikel 5. Gebreken
5.1 Webs staat in voor de deugdelijkheid van de geleverde Diensten in overeenstemming met wat Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten en zal zich inspannen om de eventueel met Opdrachtgever overeengekomen doelstellingen te realiseren. Webs kan niet instaan voor het bereiken van die doelstelling. Webs levert slechts een (deel) bijdrage aan deze doelstelling alsmede ligt deze doelstelling vaak buiten haar invloedssfeer.
5.2 Opdrachtgever dient de Diensten meteen na levering, maar uiterlijk binnen acht (8) dagen nauwkeurig te keuren, bij gebreke waarvan ieder recht op reclame, vervanging en/of garantie vervalt.
5.3 Opdrachtgever dient eventuele klachten over de geleverde Diensten en/of de uitvoering van de Overeenkomst binnen veertien (14) dagen, nadat Opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, schriftelijk en gedetailleerd onderbouwd aan Webs te melden, bij gebreke waarvan elke aanspraak op Webs vervalt.
5.4 Indien Opdrachtgever aan de vereisten van de vorige twee artikelen heeft voldaan én sprake zou zijn van een gebrek in de door Webs geleverde diensten, dan zal zij deze gebreken (laten) herstellen, de Dienst opnieuw leveren of een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander uitsluitend ter beoordeling van Webs maar altijd in samenspraak met Opdrachtgever. Telkens na het (laten) herstellen of het opnieuw leveren van de Dienst gelden de vorige twee artikelen opnieuw. Na het constateren van een gebrek of een andere tekortkoming in een Dienst van Webs is Opdrachtgever verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt.
5.5 Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, producten, informatie/data, documenten of programma’s die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst tot stand worden gebracht of gebruikt worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment dat deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever of een hulppersoon van Opdrachtgever worden gebracht.
 
Artikel 6. Prijzen en betaling
6.1 Alle door Webs opgegeven of met Webs overeengekomen vergoedingen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen van overheidswege. De kosten voor ingeschakelde derden en overige verschotten maken geen onderdeel uit van de met Webs overeengekomen vergoedingen en dienen separaat aan Webs vergoed te worden. Webs is gerechtigd deze kosten bij wijze van voorschot bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
6.2 Indien Webs bijkomende Diensten op zich neemt zonder dat daarvoor uitdrukkelijk vergoeding is vastgelegd in de Overeenkomst, is Webs gerechtigd om daarvoor een redelijke vergoeding in rekening te brengen.
6.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, hebben prijsindicaties, begrotingen, budgetten en/of voorcalculaties van Webs slechts een indicatief karakter en kunnen daaraan geen rechten of verwachtingen worden ontleend. Alleen wanneer partijen dat zijn overeengekomen, is Webs verplicht om Opdrachtgever te informeren wanneer een voorcalculatie of begroting overschreden wordt.
6.4 Betaling van de facturen van Webs dienen te geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum in de op de factuur vermelde valuta en uitsluitend op de wijze zoals op de factuur is aangegeven. Webs heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.
6.5 Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is Opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt aangemerkt en onverminderd het recht van Webs om haar volledige schade te vorderen. Alle aan de invordering verbonden kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, inclusief de kosten voor externe deskundigen, bedragen ten minste 15% van het te innen bedrag met een minimum van EUR 500,-.
6.6 Opdrachtgever doet afstand van ieder recht op opschorting en verrekening. Webs heeft het recht Diensten die zich nog onder Webs bevinden onder zich houden wanneer Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, totdat Opdrachtgever wel aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, ongeacht of de betalingsachterstand betrekking heeft op de Diensten die Webs nog onder zich houdt.
6.7 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van de verschuldigde kosten, vervolgens ter afdoening van de verschuldigde rente en daarna ter afdoening van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6.8 Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag, evenals indien Opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, (voorlopige) surseance van betaling vraagt, de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) op hem van toepassing wordt verklaard en/of wanneer enig beslag ten laste van Opdrachtgever wordt gelegd. Indien één van bovengenoemde situaties intreedt, is Opdrachtgever gehouden Webs hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
6.9 Webs is gerechtigd om gedurende de looptijd van een Overeenkomst de prijzen voor zijn Diensten jaarlijks, met ingang van 1 januari, te verhogen conform het prijsindexcijfer van het voorgaande kalenderjaar, zoals gepubliceerd door het CBS (Consumentenprijsindex ‚ÄúAlle huishoudens‚ÄĚ), vermeerderd met ten hoogste tien procent (10%). Webs is gerechtigd de kostenverhoging op een latere datum door te voeren indien hij dat vanuit administratief oogpunt wenselijk acht.
6.10 Aanmerkingen of klachten over verzonden facturen, nota’s en declaraties dienen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de betreffende factuur, nota of declaratie schriftelijk kenbaar te zijn gemaakt bij gebreke waarvan zij gelden als geaccepteerd. Dergelijke klachten schorten de verplichting tot betaling niet op.
 
Artikel 7. Wijziging van de opdracht, c.q. meerwerk
7.1 Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de Overeenkomst kan worden be√Įnvloed indien tussentijds de omvang van de Overeenkomst wordt uitgebreid en/of gewijzigd. Indien de tussentijdse wijziging de overeengekomen vergoeding be√Įnvloedt, zal Webs dit zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever melden.
7.2 Indien op grond van een wijziging van de Overeenkomst als gevolg van aanvullende verzoeken of wensen van Opdrachtgever, door Webs extra werkzaamheden moeten worden verricht (het "meerwerk"), zullen deze werkzaamheden na toestemming van de Opdrachtgever op nacalculatiebasis aan de hand van de op dat moment gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 
Artikel 8. Verplichtingen Opdrachtgever
8.1 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en/of inlichtingen, waarvan Webs aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, waaronder informatie ten aanzien van door Webs in acht te nemen wet- en regelgeving die specifiek is voor de branche van Opdrachtgever, tijdig aan Webs worden verstrekt en zal alle door Webs verlangde medewerking verlenen. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van deze gegevens en informatie. Webs is niet gehouden de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid hiervan te onderzoeken. Offertes en aanbiedingen van Webs alsmede de daarna gesloten Overeenkomst, zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Indien die gegevens niet juist, volledig of betrouwbaar blijken te zijn, heeft Webs het recht om de aanbieding te wijzigen.
8.2 Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken aan Webs worden verstrekt, heeft Webs het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan geldende gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
8.3 Voor zover in het kader van de Overeenkomst door Webs gebruikersnamen en/of wachtwoorden worden verstrekt, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor deze gebruikersnamen en/of wachtwoorden en is hij geheel en zelfstandig aansprakelijk voor eventueel misbruik dat van de gebruikersnamen en wachtwoorden wordt gemaakt, tenzij zulk misbruik het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Webs.
8.4 Voor zover in het kader van de Overeenkomst door Webs gebruikersnamen en/of wachtwoorden worden verstrekt, is het Opdrachtgever zonder toestemming van Webs verboden deze gebruikersnamen en/of wachtwoorden aan derden te verstrekken.
 
Artikel 9. (Tussentijdse) be√ęindiging, annulering en de gevolgen daarvan
9.1 Opdrachtgever mag een gegeven opdracht uitsluitend vóór aanvang van de uitvoering ervan annuleren, indien Opdrachtgever alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten voor de werkzaamheden van Webs, te vermeerderen met btw, aan Webs vergoedt.
9.2 Een Overeenkomst vangt aan op de datum conform de voorwaarden als beschreven in artikel 3 voor de periode zoals tussen Partijen schriftelijk is overeengekomen en eindigt van rechtswege op de tussen Partijen overeengekomen datum of op het moment dat het verlenen van de Diensten is voltooid. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, kunnen Partijen de Overeenkomst niet tussentijds opzeggen.
9.3 Elke Partij is gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere Partij, alsmede in het geval van stillegging of liquidatie van het bedrijf van de andere Partij anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over het bedrijf van de andere Partij wijzigt.
9.4 Ontbinding van de Overeenkomst op grond van toerekenbare tekortkoming is alleen geoorloofd na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming, tenzij anders bepaald in deze Voorwaarden of anders is voorgeschreven in de wet.
9.5 In geval van ontbinding van de Overeenkomst, vindt geen ongedaanmaking plaats van hetgeen Webs reeds heeft geleverd en/of heeft verricht en de daarmee samenhangende betalingsverplichting, tenzij Opdrachtgever bewijst dat Webs ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Webs vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen Webs ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
9.6 In het geval van ontbinding van de Overeenkomst, komen alle aan Opdrachtgever verleende rechten te vervallen. Opdrachtgever is niet langer gerechtigd om van de Dienst gebruik te maken.
9.7 Artikelen die gezien hun aard bestemd zijn om na het einde van de Overeenkomst van toepassing te blijven, blijven onverminderd van kracht na be√ęindiging van de Overeenkomst.
 
Artikel 10. Intellectuele eigendom
10.1 In principe wordt de Opdrachtnemer eigenaar van de diensten/producten die Webs oplevert. Echter Webs heeft het recht of de mogelijkheid om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, idee√ęn, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, proto- collen, templates, werkwijzen,flows, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden.
10.2 In geval tussen Webs en Opdrachtgever een geschil omtrent intellectuele eigendom ontstaat, wordt Webs vermoed rechthebbende te zijn, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever.
10.3 Niets in deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst impliceert een overdracht van intellectuele eigendomsrechten. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend het niet-exclusieve en niet-overdraagbare gebruiksrecht op de Diensten voor de in de Overeenkomst vastgestelde doeleinden en onder de in de Overeenkomst bepaalde voorwaarden. Indien niet schriftelijk anders is bepaald, geldt het verleende gebruiksrecht alleen voor Nederland.
10.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten uit de resultaten van Diensten te verwijderen of te wijzigen.
10.5 Webs doet uitdrukkelijk geen afstand van zijn persoonlijkheidsrechten genoemd in artikel 25 Auteurswet.
10.6 Het is Webs toegestaan de Diensten en de voor de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte materialen, zoals ontwerpen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, rapporten, formats en interviews, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit, tenzij anders bepaald in de Overeenkomst.
10.7 Webs behoudt zich het recht voor om technische beschermingsmaatregelen in de Diensten aan te brengen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan deze technische beschermingsmaatregelen te omzeilen of voor dat doel middelen aan te bieden.
 
Artikel 11. Persoonsgegevens
11.1 Indien in het kader van het verrichten van de Diensten door Webs Persoonsgegevens van klanten van Opdrachtgever moeten worden verwerkt, moet Webs als ‚Äúverwerker‚ÄĚ in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en Opdrachtgever als ‚Äúverantwoordelijke‚ÄĚ worden aangemerkt. Opdrachtgever en Webs gaan, overeenkomstig artikel 28 lid 3 Algemene Verordening Gegevensbescherming, een verwerkersovereenkomst aan waarin de verwerking van Persoonsgegevens door Webs wordt geregeld in overeenstemming met relevante regelgeving. Dit overeenkomstig het daarvoor door Webs aan te reiken model.
11.2 Opdrachtgever vrijwaart Webs voor alle aanspraken van derden (waaronder in elk geval gebruikers en overheidsinstanties), financi√ęle overheid sancties en kosten (waaronder kosten van rechtsbijstand), die voortvloeien uit een schending door Opdrachtgever van enig wettelijk voorschrift met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
 
Artikel 12. Geheimhouding
12.1 Partijen zullen alle informatie die zij van elkaar verkrijgen in welke vorm dan ook, waaronder begrepen - maar niet beperkt tot - software, (source)code, programma‚Äôs, applicaties, klantgegevens, knowhow, (technische) specificaties, (technische) tekeningen, documentatie (‚ÄúVertrouwelijke Informatie‚ÄĚ) als strikt vertrouwelijk behandelen en geheim houden.
12.2 Partijen zullen de Vertrouwelijke Informatie alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor zij zijn verstrekt en zij zullen daarbij tenminste dezelfde zorgplicht en waarborg in acht nemen die gelden ten aanzien van eigen interne vertrouwelijke informatie. Partijen zullen de Vertrouwelijke Informatie alleen verstrekken aan werknemers en derden voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de (uitvoering van de) Overeenkomst.
12.3 De verplichtingen tot geheimhouding van de Vertrouwelijke Informatie zijn niet van toepassing in zoverre de Partij die informatie ontving, kan aantonen dat de betreffende informatie: i) reeds aan hem bekend was ten tijde van ontvangst; ii) reeds publiekelijk bekend was ten tijde van ontvangst; iii) publiekelijk bekend is geworden na ontvangst zonder dat dit aan de ontvangende Partij kan worden toegerekend; iv) op een rechtmatige wijze van een derde partij is ontvangen tezamen met het recht om het vrij van enige verplichting tot geheimhouding te openbaren; v) op grond van wet- of regelgeving of ingevolge een rechterlijk bevel moet worden verstrekt en de verstrekkende Partij de andere Partij van een dergelijke verplichte openbaarmaking op de hoogte heeft gesteld; vi) openbaar is gemaakt met goedkeuring van de verstrekkende Partij.
 
Artikel 13. Aansprakelijkheid
13.1 Behoudens het bepaalde in de artikelen 4.1 en 4.2 heeft Opdrachtgever geen enkele aanspraak op Webs wegens gebreken in of met betrekking tot de door Webs geleverde diensten. Webs is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, waaronder begrepen persoons- en zaakschade, immateri√ęle schade, gevolgschade (gederfde inkomsten, stagnatieschade e.d.) en iedere andere schade, ontstaan door welke oorzaak ook, tenzij sprake is van bewuste roekeloosheid of opzet van medewerkers van Webs die met een leidinggevende positie zijn belast.
13.2 Webs is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor handelingen van haar werknemers of andere personen die binnen haar risicosfeer vallen, hierbij inbegrepen (grove) schuld of opzet van deze personen.
13.3 De totale aansprakelijkheid van leverancier wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met klant overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor die overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. Indien de schade wordt gedekt door de bedrijfsverzekering van Webs, zal de vergoeding nooit hoger zijn dan het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar in het betreffende geval daadwerkelijk uitkeert.
13.4 Iedere vordering op Webs, tenzij deze door Webs is erkend, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.
13.5 Opdrachtgever vrijwaart Webs, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen tegen iedere aanspraak van derden, aanspraken gebaseerd op productaansprakelijkheid daaronder begrepen, in verband met de uitvoering door Webs van de Overeenkomst, ongeacht de oorzaak, alsmede tegen de daaruit voortvloeiende kosten.
13.6 Indien Opdrachtgever namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover Webs aansprakelijk als ware hij zelf Opdrachtgever.
13.7 Indien Webs een overeenkomst sluit met twee of meer natuurlijke of rechtspersonen zijn alle opdrachtgevers steeds hoofdelijk en voor het geheel jegens Webs aansprakelijk.
13.8 Indien Webs een overeenkomst sluit met een onderneming in oprichting blijven de oprichters ook na bekrachtiging van de overeenkomst ieder hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk.
 
Artikel 14. Overmacht
14.1 Indien Webs door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.
14.2 Onder overmacht zijn onder meer te verstaan: onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, extreme weeromstandigheden, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van Partijen, tekortkomingen van door Partijen ingeschakelde derden, storingen in verbinding met internet, hardwarestoringen, storingen in (telecommunicatie)netwerken, cyberterrorisme of andersoortige cyberaanvallen, beveiligingsincidenten, al dan niet opzettelijke corrumpering of verlies van data, epidemie of pandemie en andere onvoorziene omstandigheden.
14.3 Indien de overmacht tenminste zes (6) weken voortduurt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat zij gehouden zijn tot vergoeding van enige schade, ongedaanmaking of compensatie ter zake deze ontbinding.
14.4 Indien Webs bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
 
Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
15.1 Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen tussen Webs en Opdrachtgever zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant, locatie Eindhoven, Nederland. In afwijking van deze bepaling heeft Webs tevens en te allen tijde het recht om een geschil of vordering voor te leggen aan de bevoegde rechtbank van de plaats waar Opdrachtgever gevestigd is of zijn feitelijke zetel heeft.

Accredited partner

HubSpot Elite
Solutions Partner

Met honderden succesvolle implementatietrajecten op onze naam, kennen wij HubSpot CRM als geen ander. Dit stelt ons in staat om onze klanten optimaal te ondersteunen bij hun business transformatie.

hubspot-elite-badge
hubspot-advanced-crm
hubspot-data-migration
hubspot-solution-architecture
hubspot-custom-integrations

Heb je vragen?